พจนานุกรมภาษาอีสานหมวด "ฉ"

คำศัพท์อีสานความหมาย
ฉมกลิ่นหอม เครื่องหอม อย่างว่า ยามใดพระอยู่ส้วมสรงอาบถวายฉม (สังข์).
ฉัพพัณณรังสีรัศมีมี ๖ ประการ ซึ่งพระพุทธเจ้าเปล่งออกคราวเสด็จไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพุทธบิดาที่เมืองกบิลพัสดุ์รัศมี ๖ ประการ คือ ๑ นีละ สีเขียวเหมือนดอกอัญชัน ๒ ปิตะ สีเหลืองเหมือนหรดาลทอง ๓ โลหิตะ สีแดงเหมือนตะวันอ่อน
ไฉน- ไม่แน่ใจ สงสัย ไถน ก็ว่า - ฉันใด
ไฉไลงาม