พจนานุกรมภาษาอีสานหมวด "ญ"

คำศัพท์อีสานความหมาย
ญัตติกรรมได้แก่การทำอุโบสถ ทำปวารณา การทำอุโบสถและปวารณาจะต้องตั้งญัตติคือเผดียงให้สงฆ์ทราบว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ วันนี้เป็นวันปวารณา ถ้าสงฆ์พร้อมเพรียงกันก็ลงมือทำอุโบสถ ทำปวารณาได้ นี่เรียก ญัตติกรรม.
ญัตติจตุตถกรรมคือการเผเดียงสงฆ์ครั้งหนึ่ง และขอความยินยอมจากสงฆ์อีก 3 ครั้ง เช่น การอุปสมบท เมื่อสวดครบญัตติ 4 ครั้ง ไม่มีใครคัดค้านการบวชนั้นก็ถือว่าเป็นอันสมบูรณ์ทุกประการ นี่เรียก ญัตติจตุถกรรม.
ญิงหญิง หญิงทุกคนเรียก ผู้ญิง แม่ญิง ก็ว่า ที่เรียกแม่ญิงเพราะเป็นผู้ที่จะเป็นแม่และเลี้ยงลูกด้วย อย่างว่า ญิงก็ให้เป็นญิงแท้ อย่ายิงเสียยิงเปล่า ให้เจ้าเอาหน้องแต้มเสียแล้วจั่งค่อยยิง (ย่า).