พจนานุกรมภาษาอีสานหมวด "ฐ"

คำศัพท์อีสานความหมาย
ฐิตะยืนอยู่ ตั้งอยู่แล้ว (ป.).