พจนานุกรมภาษาอีสานหมวด "ธ"

คำศัพท์อีสานความหมาย
ธนสารสมบัติทรัพย์สมบัติที่เป็นแก่นสาร ทรัพย์สมบัติ (ป.).
ธรรมเนียมประเพณีประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญ แม้มีผู้ฝ่าฝืนหรือทำผิดก็ไม่ถือว่าสำคัญอะไร.
ธรรมสภาที่ประชุมฟังธรรม (ป.ส. ธมฺมสภา).
ธรรมาสน์ที่สำหรับพระภิกษุสามเณรนั่งแสดงธรรม (ส.).
ธุดงค์ข้อวัตรที่ภิกษุพึงปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลศ มีโลภ โกรธ หลง ให้ลดน้อยถอยลง