พจนานุกรมภาษาอีสานหมวด "ฝ"

คำศัพท์อีสานความหมาย
ฝิงไฟผิงไฟ