พจนานุกรมภาษาอีสานหมวด "ภ"

คำศัพท์อีสานความหมาย
ภาชน์ข้าวถาดใส่อาหาร
ภายเฮาตัวของเรา เรียก ภายเฮา อย่างว่า เป็นพงศ์เชื้อภายเฮาบังเบียด ทำให้เศร้าเสียแก้วเกิ่งใจ พระเอย (สังข์).
ภิกษาจารการเที่ยวขออาหาร (ป.ส. ภิกฺขาจาร).
ภิรมย์น่ายินดี อย่างว่า ปุนชมช้อนภีฮมย์เฮืองฮ่ม ซักแทบใกล้ทวงไท้แทบพระทัย (สังข์).
ภุมราแมลงผึ้ง อย่างว่า ภุมราแสวงอาบละอองอายเอ้า (สังข์) แมลงภู่ อย่างว่า ดีแก่ภุมราชมดอกกระดอมโดนย้อย (ฮุ่ง) แมลงผึ้งตัวผู้ อย่างว่า ภุมราแส้วชมแซวบินแส่ว (กาไก).
ภู่แมลงภู่ ชื่อแมลงชนิดหนึ่ง เรียก แมงภู่ ตัวขนาดหัวแม่มือ ตัวและปีกสีดำเจือน้ำเงิน คอเหลือง ชอบเจาะปล้องไม้ไผ่เข้าไปทำรังอยู่ภายใน อย่างว่า ฟังยินทมทมก้องภุมรินผึ้งภู่ (ย่า).
ภูตบดีเจ้าแห่งผี หมายถึงพระศิวะ.
ภูวนาถพระผู้เป็นที่พึ่งของปวงประชา พระเจ้าแผ่นดิน ภูวเนตร ภูวไนย ก็ว่า อย่างว่า ลือซ่าเท้าทังทีปเขาขาม พันเมืองมาช่วยทองทังค้าย ยูสนุกเว้นอลหนหายโศก ท่อว่าภูวนาถไฮ้แนวน้องบ่หลาย (สังข์).
เภตราเรือ เรือสำเภา อย่างว่า แล้วเลิกเมี้ยนถอยพรากพาหนี กำเดาขนังอยู่ทนทวงบ้า เป็นดั่งเภตราต้องผาโคมคุงหาดรือจักชักฮีบฮ้อนเอาได้ดั่งรือ นี้เด (สังข์) หลานก็วางหนีเข้าเภตราตามพี่ พระพี่เจ้าติ่วสร้อยแวนฮู้ฮ่ำเถิง (ฮุ่ง).
เภนีแผ่นดิน อย่างว่า เภนีพื้นพังทลายย้องย่าง หื่นหื่นข้าหลายล้านล่วงไป (สังข์) ใผห่อนเพียรเภนีใส่ถงถนอมไว้ (สังข์).
เภสัชกรรมการปรุงยา.
ไภรินกลอง ไภรี เภรี ก็เรียก.