พจนานุกรมภาษาอีสานหมวด "ภ"

คำศัพท์อีสานความหมาย
ภาชน์ข้าวถาดใส่อาหาร
ภิกษาจารการเที่ยวขออาหาร (ป.ส. ภิกฺขาจาร).
ภูตบดีเจ้าแห่งผี หมายถึงพระศิวะ.
เภสัชกรรมการปรุงยา.
ไภรินกลอง ไภรี เภรี ก็เรียก.