แจ่วบอง
แจ่วบอง
ใส่ส่วนผสมอื่นๆ...
ใส่ส่วนผสมอื่นๆ...
ตำถาด
ตำถาด
กำลังดำนา
กำลังดำนา
ใส่มะม่วงลงไป...
ใส่มะม่วงลงไป...
ตำกะปอมให้ละเอียด...
ตำกะปอมให้ละเอียด...
ก้อยกะปอม
ก้อยกะปอม
บุญข้าวประดับดิน...
บุญข้าวประดับดิน...
กะปอมก่า
กะปอมก่า