วิกิอีสานร้อยแปด อีสานร้อยแปด

วิกิอีสานร้อยแปด

Site Tools


dir:มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ


รายละเอียดเพิ่มเติม

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จะดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองให้ได้ โดยพึ่งพาอาศัยกัน มีความสามัคคีกันและดำรงอยู่อย่างพอเพียงภายใต้พระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอ พียง

ป้ายกำกับ