โลโก้ สพฐ

ดาวน์โหลด ตรา สพฐ แบบไม่มีกรอบหรือจะเป็นตรา สพฐ โปร่งใส(PNG)แบบไม่มีกรอบ ทั้งตรา สพฐ แบบสีและตรา สพฐ ขาวดำ อีสานร้อยแปดดอทคอมรวบรวมมาให้เลือกดาวน์โหลดเพื่อไปใช้งานได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะนำไปใช้ประกอบระเบียบการต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ตราสัญลักษณ์ สพฐ ทำหน้าปกรายงานของนักเรียน ทำหน้าปกรายงานวิชาการ หรืองานสำหรับทำวิทยฐานะเป็นต้น
ก่อนหน้านี้อีสานร้อยแปดเราได้เปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ตรา สพฐ ผ่านทาง Gallery แต่เนื่องจากมีการปรับปรุงฐานข้อมูลจึงทำให้โหลดไม่ได้ชั่วคราว ทีมงานจึงจัดทำหน้านี้ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงไฟล์ที่ต้องการได้

ตราสัญลักษณ์ สพฐ.

สพฐ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวย่อในภาษาอังกฤษคือ OBEC (Office of The Basic Education Commission)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสีประจำองค์กรณ์ 3 สี ซึ่งได้มาจากสีประจำของสามกรมเดิม แต่ละกรมรวมกัน ได้แก่

 • สีเขียว เป็นสีของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • สีแสด เป็นสีของกรมสามัญศึกษา
 • สีเทา เป็นสีของกรมวิชาการ

ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยอักษรย่อ สพฐ. ล้อมรอบด้วยลายบัวผูกเป็นวงรีบนพื้นสีเขียว ภายใต้รูปเสมา ธรรมจักร หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ เบื้องล่างเป็นแถบชื่อเต็มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อักษรทอง และขลิบข้างแถบทองพื้นเขียวอันเป็นสีประจำกระทรวงศึกษาธิการ สีลายของบัวดอกขาวปลายกลีบชมพูใบเขียวบนพื้นสีส้ม ดอกบัว หมายถึง ความเจริญทางพุทธิปัญญาและความงอกงามทางการศึกษา อันหมายถึงสีประจำวันพฤหัส ซึ่งโบราณถือว่าเป็นวันครู ผู้ประสิทธิ์วิทยาการให้แก่ศิษย์ ทั้งเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาให้ถูกต้องและมีคุณธรรม ทั้งหมดที่เป็นสีทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษายังผลของการศึกษานั้น สู่การมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม ในการพัฒนาประเทศให้เจริญ ที่มา สพฐ.

สำนักงานคณะกรมมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม 10300 มีประกาศออกมาเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกา ทุกขพื้นพี่การศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย

 1. สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 226)
 2. ภาพตราสัญลักษณ์สำนักงานตณะครมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 254ุ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม และให้มีสำนักงานณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหนำวยงานสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการรวมหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำตราสัญลักษณ์(ภาพเครื่องหมายราชการ)ขึ้นใหม่ และได้แจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศลงในราชกิจนุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 66 ง วันที่ 18 สิงหาคม 2548 แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ประกาศในราจกิจานุเบกษาไปใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดให้ใช้ตามแบบที่เสนอในประกาศราชกิจจานุเบกษาและเติมชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ด้านล่างของตรา
 2. ตราประจำสถานศึกษาให้พิจารณาดังนี้
  1. กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เป็นตราประจำสถานศึกษาก่อนนี้แล้ว ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์เฉพาะของสถานศึกษาให้ใช้ตราสัญลักษณ์เดิมต่อไป
  2. กรณีที่สถานศึกษาใช้ตราประจำสถานศึกษาตามรูปแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานเดิม ได้แก่ กรมสามัญศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้ใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเติมชื่อสถานศึกษาด้านล่าง
  3. การนำตราสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปเป็นตราประจำสถานศึกษาไม่อนุญาติให้แก้ไขรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปเป็นตราประจำสถานศึกษา

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการแต้งให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป
ประกาศการใช้ตรา สพฐ.

* ต้องการโลโก้ สพฐ หรือ อยากดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ สพฐ ต้นฉบับ เพื่อนำไปใช้งานในสำนักงาน สามารถเลือกดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่เกี่ยวข้อง หรือไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดภาพโลโก้ สพฐ ชัดแจ๋ว โหลดเพื่อใช้งานในสำนักงาน เป็นโลโก้ที่เผยแพร่ทางสาธารณะโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีทั้งแบบ Ai Jpeg และ PNG โปร่งใส ไม่มีกรอบ

 • tag/โลโก้-สพฐ.html.txt
 • แก้ไขครั้งล่าสุด: 2019/08/12 06:06
 • โดย admin