หนังสืออิเล็กทรอนิกส์:สื่อเกษตรครบวงจร


กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรหลักที่ผลิตและพัฒนาสื่อ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. รายการที่เรียงลำดับแล้วรายการที่ยังไม่ได้เรียงลำดับรายการที่เรียงลำดับแล้วศึกษาวิเคราะห์นโยบาย และแนวทางการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อวางแผนการผลิตสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการเกษตร
  2. รายการที่เรียงลำดับแล้วศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อส่งเสริมการเกษตร
  3. รายการที่เรียงลำดับแล้วดำเนินการจัดทำ ทดสอบ ปรับปรุง และผลิตสื่อประเภทต่างๆ เช่นสิ่งพิมพ์ วิดีทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม สำหรับถ่ายทอดความรู้การเกษตร และการบริการข้อมูลข่าวสารการเกษตร
  4. รายการที่เรียงลำดับแล้วให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตร
  5. รายการที่เรียงลำดับแล้วติดตามและประเมินผล การใช้สื่อส่งเสริมการเกษตร
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/สื่อเกษตรครบวงจร.txt
  • แก้ไขครั้งล่าสุด: 2019/07/31 08:56
  • โดย content