มข. เตรียมแผนพลิกโฉม พัฒนาปรับพื้นที่ครั้งใหญ่ ในรอบ 20 ปี

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเสวนา Reinventing KKU Campus ขึ้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมบรรยายพิเศษ  โดยมี ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร  คณะ/หน่วยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับฟังการบรรยาย  ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับชมในระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook กว่า 400 คน เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565  ที่ผ่านมา


โครงการเสวนา Reinventing KKU ที่จัดขึ้นในครั้งนี้  เป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาองค์กรให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาทางกายภาพ ด้านสวัสดิการ ด้านที่อยู่อาศัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร  และปรับปรุงและพัฒนาการด้านสวัสดิการ อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  บรรยาย หัวข้อ “Vision for Reinventing the KKU Campus”  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  บรรยายหัวข้อ “แผนพลิกโฉม KKU Campus”   ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  บรรยาย หัวข้อ “Action and Implementation”  และ ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  บรรยาย หัวข้อ “Participation of KKU Community in Reinventing the KKU Campus”  ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ กล่าวเผยว่า  “ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการการพัฒนาองค์กรที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ การบริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นถึงแนวทางในการร่วมกันพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบุคลากรทุกภาคส่วนได้มีโอกาสรับทราบถึงแนวคิด นโยบายในการบริหารจัดการงาน ดังนั้นสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดเวทีในการเสวนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาด้านกายภาพ ด้านสวัสดิการ และด้านที่อยู่อาศัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร  ตลอดจนรับฟังแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในด้านของการพัฒนาด้านกายภาพ ด้านสวัสดิการ และด้านที่อยู่อาศัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  บรรยายในหัวข้อ Reinventing KKU campus แผนพลิกโฉม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเรื่องที่จะต้องทำเป็นจำนวนมาก ซึ่งควรจะทำด้วยกันกับพนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อที่จะเจริญก้าวหน้า แก้ปัญหาทั้งหลาย ไปด้วยกัน โดยในวันนี้จะเน้นเรื่องของกายภาพ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ในการทำงานและใช้ชีวิตเป็นสำคัญ  การปรับปรุงครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ปัญหาของแคมปัสในอดีต ที่มีหลายปัญหา อาทิ ป่ารกทึบ แหล่งน้ำวัชพืชหนาแน่น แหล่งที่อยู่อาศัยของบุคลากรไม่น่าอยู่ อาคารสำนักงานบางหน่วยงานมีสภาพทรุดโทรม  ขยะมีจำนวนมาก การจราจรหนาแน่น ที่จอดรถไม่เป็นระเบียบ ส่งผลต่อภูมิทัศน์โดยรอบ  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหามาโดยตลอด อาทิ พื้นที่ป่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ปรับพื้นที่บึงสีฐานให้เป็นพื้นที่สันทนาการให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย วิ่ง ปั่นจักรยาน รวมถึงการใช้พื้นที่บึงสีฐานจัดงาน Festival  ตลอดจนรื้ออาคารสำนักงาน และ บ้านพักอาศัยของบุคลากรที่มีสภาพทรุดโทรม เพื่อปรับพื้นที่ให้มีความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้  และจัดการพื้นที่เก็บขยะให้มีระเบียบเป็นสัดส่วน”“นอกจากพื้นที่โล่งแจ้งยังมีพื้นที่ห้องประชุมที่มีการปรับปรุง อาทิ  ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา TCDC หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิทยวิภาส และยังมีเป้าหมาย การปรับปรุงพื้นที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ที่มีความเห็นกันว่าต้องปรับพื้นที่เป็น KKU Square ที่มีความสง่างาม ที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลาง การแสดงผลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมการศึกษา งานวิจัย เพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของการปรับปรุงพื้นที่ มหาวิทยาลัยครั้งนี้ คือการทำโซนนิ่ง เน้นจุด KKU สแควร์ จุดศูนย์กลางนักศึกษา พื้นที่การศึกษา เหล่านี้จะรวมกันเป็นแผน Reinventing KKU campus ที่จะประกอบไปด้วย 1. ผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.การจัดพื้นที่หอพักนักศึกษา 3.การจัดพื้นที่ที่พักบุคลากร 4.การสร้างแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัย 5.การปรับปรุงคอมเพล็กซ์ 6.การปรับพื้นที่อาคารสิริคุณากร 7.การสร้างพื้นที่ที่จอดรถของมหาวิทยาลัย”  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กล่าวในที่สุด

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า  หลังรับตำแหน่งอธิการบดีเรื่องแรกที่ต้องทำคือ ผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ Master Plan มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับล่าสุดอายุเกิน 20 ปีแล้ว จึงจะต้องทำผังแม่บทใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องที่สองเป็นเรื่อง แนวคิดการสร้างหอพักนักศึกษาเพิ่มในมหาวิทยาลัย  เนื่องจากเรามีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  พักในหอพัก รวมเป็น 10,000 คน  ยังคงมีนักศึกษาอีก 22,000 คนที่พักอยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย ในสภาพแวดล้อมที่ดีบ้างไม่ดีบ้างราคาที่พักสูง จึงมีการกำหนดพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย ประมาณ 11 ไร่ สามารถสร้างหอพัก 8 ชั้นได้ประมาณ 5 หลัง รองรับนักศึกษาได้ประมาณ 2,000 คน อีกโซน อยู่หลังปั๊มน้ำมัน ประมาณ 13 ไร่ สามารถสร้างหอพักรองรับได้อีก 3,000 คน รวมสองโซนพักได้ประมาณ 5,000 คน  ซึ่งจะไม่กระทบกับหอพักข้างนอก และจะสร้างพื้นที่มีความร่มรื่นน่าอยู่ มี co-space ที่สามารถนั่งประชุม หรือทำงานร่วมกัน มีสนามกีฬาให้ได้ออกกำลังกาย และมีพื้นที่สันทนาการต่าง ๆ โดยจะเป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศและห้องน้ำในตัว”
“เรื่องที่สาม คือที่พักสำหรับบุคลากร พื้นที่  South Campus Zone อยู่บริเวณตรงข้ามพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  แถบบึงสีฐาน สามารถสร้างอาคารหอพักบุคลากร 4 หลัง ในพื้นที่16.5 ไร่ จำนวนห้องพัก 960 ห้อง ทั้งห้อง Single และห้อง Family เพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง จะมีสระว่ายน้ำ มีสนามกีฬามีส่วนพักผ่อน เพื่อให้บุคลากรใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ มี working space มีที่พักอยู่ใกล้ มีรถชัทเทิลบัสวิ่งผ่านให้บริการ”
“เรื่องที่สี่คือ  Landmark ของมหาวิทยาลัย KKU Square เป็นจุดศูนย์รวมพล ศิษย์เก่ากลับมาเยือน แล้วจะได้มีจุดถ่ายภาพ มีความผูกพัน สร้างความประทับใจ เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการออกแบบให้ทันสมัย สวยงาม เหมาะกับการใช้งาน  และยังมีพื้นที่ด้านสวนรุกขชาติที่สามารถปรับพื้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่  จะทำสะพานทางเดินลอยฟ้าเชื่อมกับอาคารศูนย์สารสนเทศ  และอาคารสิริคุณากรที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม”
“และเรื่องสุดท้ายคือที่จอดรถของมหาวิทยาลัย  สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  โรงพยาบาลทันตกรรม  ศูนย์หัวใจสิริกิติติ์รวมทั้งรถของบุคลากร ในแต่ละวันมีรถเข้ามาวันละหลายพันคัน ร่วมกับเอกชนเข้ามาก่อสร้างลานจอดรถ ทำให้เกิดพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกด้วย” รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวในที่สุด
จากนั้น  ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  บรรยาย หัวข้อ “Action and Implementation”  ซึ่งเป็นผู้ที่รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปดำเนินการให้เกิดขึ้นดังผังแม่บท เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีกองอาคารและสถานที่ และกองจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ทำงานดูแลมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สมบูรณ์พร้อมใช้  ตามผังแม่บท (Master Plan)  เพื่อทำมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้น่าอยู่  “Great Place to Live”  และ ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  บรรยาย หัวข้อ “Participation of KKU Community in Reinventing the KKU Campus” ที่ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการทำงานเพื่อนำข้อเสนอแนะข้อเสนอต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการพัฒนา  และบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจที่กำหนดไว้  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ซักถามและได้รับคำตอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น