นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เว็บไซต์อีสานร้อยแปด (อีสานร้อยแปด) ขอแจ้งให้ท่านที่ติดต่อมายังอีสานร้อยแปดทราบว่า อีสานร้อยแปดมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อมาใช้บริการของอีสานร้อยแปด ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังอีสานร้อยแปด ส่งต่อเปิดเเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่อีสานร้อยแปดเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการจากอีสานร้อยแปดให้แก่ท่าน อีสานร้อยแปดจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อีสานร้อยแปดประมวลผล อีสานร้อยแปดอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จากหลายช่องทาง ดังนี้ 

(1) ได้รับโดยตรง จากการติดต่อสื่อสารระหว่างอีสานร้อยแปดและท่าน 

(2) ได้รับทางอ้อมจากการอ้างอิงจากบุคคลอื่น ซึ่งท่านอาจให้ความยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยส่งต่อข้อ มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ อีสานร้อยแปด หรือ 

(3)  เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติด้วยระบบ เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือใช้บริการต่าง ๆ ของอีสานร้อยแปด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อีสานร้อยแปดมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ ได้แก่ 

(1) ชื่อนามสกุล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องของท่าน หรือของตัวแทนของท่าน (ในกรณีที่ท่านติดต่อมาในนามของนิติบุคคล) ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเอกสารการแสดงตนของท่าน 

(2) ข้อมูลการติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูล Social Media Account 

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ  ที่ท่านอาจให้แก่อีสานร้อยแปดระหว่างการติดต่อสื่อสาร เช่น ข้อมูลเรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม ข้อมูลความสนใจ หรือข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่อาจระบุตัวตนของท่านได้ซึ่งท่านให้แก่ อีสานร้อยแปด โดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ  

(4) กรณีการติดต่อผ่าน Website อาจรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคของท่าน ได้แก่  IP Address, Cookies รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นของท่าน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อีสานร้อยแปดจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) เพื่อการจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังอีสานร้อยแปด เช่น เพื่อการตอบคำถาม การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอและต้องการ การจัดการข้อร้องเรียน หรือการตอบรับความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ท่านให้แก่อีสานร้อยแปดโดยตรง ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานต่อเนื่องไปจนถึงการให้บริการ การจัดทำสัญญาการให้บริการ และ/หรือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่อีสานร้อยแปดและท่านอาจตกลงและจัดทำระหว่างกันต่อเนื่อง  

(2) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่อีสานร้อยแปดอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำเอกสารบัญชี และภาษีสำหรับการให้บริการใด ๆ ที่อีสานร้อยแปดอาจให้ แก่ท่าน

(3) เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการที่อีสานร้อยแปดจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของท่านให้ดีขึ้น ซึ่งอีสานร้อยแปดอาจรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประ โยชน์ในการควบคุม การรับประกันคุณภาพ การวิเคราะห์การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องของอีสานร้อยแปดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝึกอบรมพนักงาน หรือการวางแผนการให้ปรับปรุงการให้บริการในอนาคต

(4) เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของอีสานร้อยแปด ในกรณีที่อาจเกิดข้อพิพาท ระหว่างท่านและอีสานร้อยแปด ไม่ว่าในลักษณะใด และ

(5) กรณีที่อีสานร้อยแปดอาจได้รับความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงจากท่าน เช่น เพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ อีสานร้อยแปดจะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งหมด อีสานร้อยแปดจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา ดังนี้ 

(1) สำหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์การให้บริการ การจัดทำสัญญา และ/หรือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญา อีสานร้อยแปดจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตราบเท่าที่อีสานร้อยแปดยังมีหน้าที่ให้บริการแก่ท่าน 

(2) สำหรับการประมวลผลข้อมูล ด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของอีสานร้อยแปด อีสานร้อยแปดจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

(3) สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือการปรับปรุงการให้บริการ  อีสานร้อยแปดสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเท่าที่อีสานร้อยแปดอาจ มีความจำเป็นทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควร

(4) สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของอีสานร้อยแปด อีสานร้อยแปดมีความจำเป็นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดอายุความที่เกี่ยวข้อง และ

(5) กรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่อีสานร้อยแปด ในการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ อีสานร้อยแปดจะประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ยกเว้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อีสานร้อยแปดจำเป็นต้องดำเนินการ ให้แก่ กลุ่มบุคคลดังนี้ 

(1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกของอีสานร้อยแปด ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอีสานร้อยแปดในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจของอีสานร้อยแปด โดยอีสานร้อยแปดจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หรือ 

(2) กรณีที่อีสานร้อยแปดอาจอยู่ภายใต้บังคับคำสั่งหรือคำพิพากษา ของหน่วยงานราชการ อีสานร้อยแปดอาจมีความจำเป็นในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าว

อีสานร้อยแปดรับประกันการจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ อีสานร้อยแปดจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะตามความเหมาะสม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล อีสานร้อยแปดเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่ออีสานร้อยแปด เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่

(1) สิทธิในการถอนความยินยอม

(2) สิทธิในการขอเข้าถึง

(3) สิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(4) สิทธิในการขอปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

(5) สิทธิในการขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(6) สิทธิในการขอโอนถ่ายข้อมูลที่เก็บบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถ่ายโอนได้ง่าย รวมถึงการโอนถ่ายไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

(7) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็น

(8) สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว และ

(8) สิทธิในการร้องเรียนได้ 

ข้อมูลติดต่ออีสานร้อยแปด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่: 5/270 หมู่ 1 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

อีเมล : [email protected]

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*