Author Archives: ไทสกล คนสว่าง

คนกรุงเทพฯโดยกำเนิดเกิดอยู่สกลนคร ออนซอนประเพณีวัฒนธรรมที่ราบสูงที่เรียกว่าภาคอีสาน จึงได้รวบรวมข้อมูลเรื่องราวเหล่านั้นรังสรรค์ผลงานนำเสนอผ่านเว็บไซต์ "อีสานร้อยแปดดอทคอม"
โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

อีสานร้อยแปดสิพาไปเที่ยวโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น สถานที่ ที่เก็บเรื่องราวเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่นหรือพิพิธภัณฑ์  จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหน ท้องถิ่นของตนเอง

ดูเพิ่มเติม