หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดบุรีรัมย์/อำเภอนาโพธิ์/ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ราษฎรมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมมานาน โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีมีการประกอบอาชีพทอผ้าไหมทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ แล้วนำออกไปจำหน่ายในต่างอำเภอต่างจังหวัด รวมทั้งส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัดและระดับภาค และได้รับรางวัลชนะเลิศ ทำให้ผ้าไหมนาโพธิ์เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ในปี พ.ศ.2516 ได้เข้าเป็นสมาชิกสวนจิตรดา กรุงเทพฯ ทอผ้าไหมมัดหมี่จำหน่ายให้กับสวนจิตรดาจนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ.2532 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สร้างศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมมัดหมี่ จำนวน 1 แห่ง และเริ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และการจัดการด้านบริหารจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537
และในปี พ.ศ.2542 กลุ่มสตรีอำเภอนาโพธิ์เริ่มมีการฝึกอบรมสมาชิก ในด้านการพัฒนาคุณภาพ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ SIF ธนาคารออมสิน และได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กปร.) ก่อสร้างศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สมาชิกแบบครบวงจร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผ้าที่ผลิตจากไหมไทยแท้ ทอมือ

Line ID

0878702089

9 หมู่ที่ 13 อำเภอนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230

08 1967 3849

  15.640152,102.955680

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*