หมวด "ฌ" 1 - 10 จาก 1

  • ฌาน
    แปลว่า : การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เรียก ฌาน ฌานนั้นมี 2 อย่างคือ รูปฌาน เพ่งรูปเป็นอารมณ์ ๑ อรูปฌาน เพ่งสิ่งไม่มีรูปเป็นอารมณ์ ๑ รูปฌานมี ๔ คือ ปฐมฌาน คือ ฌานที่ ๑ มีองค์ ๕ คือ มีวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา