หมวด "ญ" 1 - 10 จาก 11

 • ญวน
  แปลว่า : ชื่อชนชาติหนึ่งในอินโดจีนซึ่งได้แก่ ลาว เขมร และญวณ ญวน แกว ก็ว่า อย่างว่า ขุนใสผงไปแบ่งประเทศชาวญวน ขุนใสผงชักชวนเสนาบ่าวไพร่ พร้อมกันตั้งเมืองใหญ่โยนกลานนา (กลอน).
 • ญวน
  แปลว่า : ชื่อกล้วยพรรณหนึ่ง เปลือกหนา เรียก กล้วยญวน.
 • ญัตติกรรม
  แปลว่า : ได้แก่การทำอุโบสถ ทำปวารณา การทำอุโบสถและปวารณาจะต้องตั้งญัตติคือเผดียงให้สงฆ์ทราบว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ วันนี้เป็นวันปวารณา ถ้าสงฆ์พร้อมเพรียงกันก็ลงมือทำอุโบสถ ทำปวารณาได้ นี่เรียก ญัตติกรรม.
 • ญัตติจตุตถกรรม
  แปลว่า : คือการเผเดียงสงฆ์ครั้งหนึ่ง และขอความยินยอมจากสงฆ์อีก 3 ครั้ง เช่น การอุปสมบท เมื่อสวดครบญัตติ 4 ครั้ง ไม่มีใครคัดค้านการบวชนั้นก็ถือว่าเป็นอันสมบูรณ์ทุกประการ นี่เรียก ญัตติจตุถกรรม.
 • ญิง
  แปลว่า : หญิง หญิงทุกคนเรียก ผู้ญิง แม่ญิง ก็ว่า ที่เรียกแม่ญิงเพราะเป็นผู้ที่จะเป็นแม่และเลี้ยงลูกด้วย อย่างว่า ญิงก็ให้เป็นญิงแท้ อย่ายิงเสียยิงเปล่า ให้เจ้าเอาหน้องแต้มเสียแล้วจั่งค่อยยิง (ย่า).
 • ญี่
  แปลว่า : สอง เดือนที่เกิดก่อนเรียก เดือนอ้าย หรือเดือนเจียง เดือนที่สองรองลงไปเรียก เดือนญี่.
 • ญี่บา
  แปลว่า : กระปรอก ชื่อพรรณกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง เรียก ญี่บา.
 • เญยยธรรม
  แปลว่า : ธรรมที่ควรรู้.
 • ญ่อน
  แปลว่า : ฟ้อน
 • ญั่ว
  แปลว่า : คลุกเคล้าให้เข้ากัน,โขลก เช่น ญั่วหน่อไม้ ญั่วบักหุ่ง