หมวด "ณ" 1 - 10 จาก 1

  • เณร
    แปลว่า : สามเณร ชายผู้บวชอายุยังไม่ครบยี่สิบปี เรียก สามเณร เณร ก็ว่า ตัวไทยน้อยไม่มีตัว ณ. จึงเขียน น. แทน.