ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-19 แพง

แพง

แพง แปลว่า

แพง [แพง] แปลว่า หวงแหน สงวน รัก อย่างว่า ให้ฮักผู้แฮง ให้แพงผู้ใช้ (ภาษิต) พระแพงเพียงพระเนตรเนาในหน้า เฮาก็เพิงแพงประสงค์ชอบพระทัยทังค้าย (สังข์).

แพง ภาษาอังกฤษ : to value, cherish, guard jealously, be protective of.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:19 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

แพง [แพง] แปลว่า สิ่งของที่มีราคามาก เช่น สร้อย แหวน เพชร นิล จินดา เรียก ของแพง.

แพง ภาษาอังกฤษ : expensive.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:19 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

แพง [แพง] แปลว่า ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ใบรี มีริมเป็นจักๆ ผลของมันสัตว์ป่าชอบกิน เรียก ต้นแพง.

แพง ภาษาอังกฤษ : type of plant with fruit eaten by wild animals.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:19 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ