3:37 pm - วันอาทิตย์ กันยายน 19, 4021

    Tag Archives: บึงพลาญชัย

    ประตูเมืองสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

    Written by | พฤศจิกายน 22, 2015 | 0
    ประตูเมืองสาเกตนคร เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประตูเมืองสาเกตนครตั้งอยู่บริเวณด้าน หน้าบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพจากศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม โดยจำลองเอาประตู เมืองสาเกตนคร ตามสมัยโบราณซึ่งตอนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งมาเป็นแบบในการก่อสร้างขึ้นในปี