ป้ายกำกับ : โคก หนอง นา โมเดล

โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:2

โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:2

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:2 จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ …
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4  อย่าง

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ประโยชน์ของป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือการจัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการปลูกพันธุ์พืชหลากหลาย ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้คุ้ม …
โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:1

โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:1

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:1 จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ …
หลุมขนมครก

หลุมขนมครก

หลุมขนมครก คือ การกักเก็บน้ำ ทั้งบนดิน และใต้ดิน ในพื้นที่ เพื่อให้มีน้้ำไว้ใช้พอเพียง หลุมขนมครกสามารถทำได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ของตัวเองก็มีหลุมขนมคร …
หลักการออกแบบ โคก หนอง นา

หลักการออกแบบ โคก หนอง นา

หลักการออกแบบโคก หนอง นา เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์มาใช้ร่วมกับการทำเกษตร เพื่อให้คนทั่วไปสามารถออกแบบเองได้ ในหัวข้อที่แล้วได้พูดเกี่ยวกับการอ …
แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:1

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:1

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:1 จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ …
การออกแบบ โคก หนอง นา

การออกแบบ โคก หนอง นา

การออกแบบ โคก หนอง นา โมเดล เป็นการสำรวจ คิด วิเคราะห์ วางแผนโดยอยู่บนพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง แล้วเขียนหรือจดบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ แผนผัง …
คลองไส้ไก่

คลองไส้ไก่

คลองไส้ไก่ คือการขุดร่องในพื้นที่ มีลักษณะคล้ายคลองหรือแม่น้ำ แต่ย่อขนาดลงมาอยู่ในพื้นที คลองไส้ไก่มีหน้าที่กักเก็บน้ำและกระจายความชุ่มชื้นไปยังบริเวณที่คลองไส้ …
โคก หนอง นา โมเดล

โคก หนอง นา โมเดล

เพื่อให้ง่ายในการอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจแนวคิด หลักการของวิธีการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรนี้ จึงเรียกต้นแบบนี้ว่า “โคก หนอง นา โมเดล”
แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล

อีสานร้อยแปดจึงได้รวบรวมแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ …