5 สิ่งที่องค์กรต้องมีก่อนนำข้อกำหนด ISO 9001 มาประยุกต์ใช้

ข้อกำหนด ISO 9001

ใกล้ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปีแล้ว ได้เวลาที่องค์กรต้องก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าขององค์กร รวมถึงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และจูงใจให้คู่ค้า หรือว่าหุ้นส่วนยังควรรักษาความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรไว้ หรือกระตุ้นให้เกิดความอยากลงทุนมากยิ่งขึ้น

ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นมาตรฐานในระดับสากล คือ การนำข้อกำหนด ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการสร้างมาตรฐานให้กับองค์กร โดยในวันนี้เรา 5 สิ่งที่องค์กรต้องมีก่อนนำข้อกำหนด ISO 9001 มาประยุกต์ใช้มาบอกกัน ต้องมีอะไรบ้างตามมาดูกันได้เลย

Graphical user interface, application  Description automatically generated

ข้อกำหนด ISO 9001 คืออะไร ?

ISO 9001 คือ ระบบมาตรฐานที่ใช้ในการบริหารงานให้มีคุณภาพ ในระดับสากล โดยจะเกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์กับทุกองค์กรในทุกสายงาน ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน และยังมีส่วนสำคัญมีการกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5 สิ่งที่องค์กรต้องมีก่อนนำข้อกำหนด ISO 9001 มาประยุกต์ใช้

1.บริบทขององค์กร

ก่อนนำมาตรฐาน ISO 9001 มาปรับใช้ องค์กรจำเป็นต้องเข้าใจบริบทที่แท้จริงขององค์กรเสียก่อน โดยต้องเข้าใจและมององค์กรในทุกบริบทอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นในมิติของคนที่อยู่ภายในองค์กร หรือของคนที่อยู่ภายนอกองค์กร และรู้ถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินองค์กร ก่อนที่จะทำการกำหนดขอบเขตในการจัดทำระบบตามมาตรฐาน ISO 9001

2.การนำองค์กรและความมุ่งมั่น

ในการจะนำข้อกำหนด ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ต้องเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยผู้นำต้องทำให้เห็นชัดเจน และสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างตรงจุด เพื่อให้ทุกคนเห็นในทิศทางที่องค์กรกำลังจะมุ่งไปร่วมกัน และนำไปสู่การทำงานในหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง

3.พิจารณาความเสี่ยง และวางแผนอย่างรอบคอบ

องค์กรต้องมีการพิจารณาความเสี่ยง และโอกาสที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำประเด็นเหล่านั้นมาหาวิธีป้องกัน และร่วมกันวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้การนำมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร และยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันองค์กรให้สร้างผลสัมฤทธิ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

4.องค์ประกอบสนับสนุน

ในการจะนำข้อกำหนด ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ต้องมีการจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็น คลากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน การสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องมือวัด ความรู้ขององค์กร เป็นต้น

5.การปฏิบัติการที่สนองตอบความต้องการของลูกค้า

องค์กรต้องมีการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งมาตรฐาน ISO 9001 อาจส่งผลต่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้าที่องค์กรต้องพิจารณาระบบรองรับ เพื่อให้บริการยังคงเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า


กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*