สรุปเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์

สรุปเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยอานิสงส์

กัณฑ์ที่ชื่อกัณฑ์คาถาอานิสงส์สำหรับผู้บูชากัณฑ์นี้
1ทศพร19จะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา  ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่เป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ  บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ จะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย  มีรูปร่างที่งดงาม  มีความประพฤติดีกริยาเรียบร้อย
2หิมะพานต์134จะได้สิ่งที่ปรารถนาทุกประการ  ครั้นตายแล้วได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยสมบัติอันมโหฬาร  มีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิตย์ จุติจากสวรรค์แล้ว จะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณ์มหาศาล อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคาร บริวารมากมาย  ประกอบด้วยสุขทุกอิริยาบถ
3ทาน209จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทองทาส  ทาสี  และสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า  ครั้นตายแล้ว จะได้ไปเกิดในสวรรค์มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขในปราสาทแล้วด้วยแก้ว 7 ประการ
4วนปเวสน์57จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีป  เป็นผู้ทรงปรีชาเฉลียวฉลาดสามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป
5ชูชก79จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์  ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าคนทั้งหลาย  จะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต  แม้จะได้สามีภรรยา  และบุตรธิดาก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงาม
6จุลพน35จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร  มีอุทยานอันดารดาษด้วยไม้หอมตลบอบอวน  มีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยประทุมชาติ  ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้าสืบต่อไป
7มหาพน80จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลก หากเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก มีอุทยานและสระโบกขรณีเป็นที่ประพาส บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพ
8กุมาร101จะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา  ครั้นตายไปแล้วได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ และในสมัยที่พระศรีอริยเมตไตยมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของพระองค์  จะได้เกิดในตระกูลกษัตริย์  ตลอดจนได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์  แล้วบรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง 4
9มัทรี90จะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาวทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย  จะไปในที่ใดๆก็จะมีแต่ความสุขทุกแห่งหน
10สักกบรรพ์43จะเป็นผู้ที่เจริญด้วยลาภยศ และจตุรพิธพรทั้ง 4 คือ อายุ วรรณะ  สุขะ  พละ  ตลอดไป
11มหาราช69จะได้มนุษย์สมบัติ  สวรรค์สมบัติ  และนิพพานสมบัติ กล่าวคือ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไปก็จะไปเสวยทิพยสมบัติ  ในฉกามาพจรสวรรค์มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร  ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติอันตัดเสียซึ่งชาติ  ชรา   พยาธิ  มรณะ  พ้นจากโอฆะทั้ง๓ มี กาโมฆะ  เป็นต้น
12ฉกษัตริย์36จะได้เป็นผู้ที่เจริญด้วยพร 4 ประการ  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ทุกๆชาติ
13นคร48จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ธิดาสามี หรือบิดามารดาเป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธิ์ทั้งปวง จะทำการใดๆ ก็พร้อมเพรียงกัน ยังการงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
รวม1,000

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*