• เว่ากันตบแตก
  แปลว่า : ชัดเจน ไม่มีข้อสงสัย เช่น เว่ากันตบแตก แปลว่า พูดคุยกันจนเข้าใจตรงกันทุกคนทุกฝ่าย
 • ไข
  แปลว่า : ใคร คนไหน, ผู้ใด, ใช้เป็นคำถาม ความหมายเดียวกันกับคำว่า ไผ
 • ขี่
  แปลว่า : หลวม มักใช้กับเครื่องนุ่งห่ม หรือเสื้อผ้า เช่น ส่งขี่ ซิ่นขี่ ออกเสียงเหมือนกับคำว่า ขี่รถ ขี่วัว ขี่ควาย
 • บักกิโต่น
  แปลว่า : ฟัก ชื่อไม้เถาชนิด Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลใหญ่รูปกลมหรือรี เมื่อแก่ผิวแข็งมีคราบขาว กินได้ เมล็ดใช้ทำยา มีหลายพันธุ์ ต่างกันที่ลักษณะของผล, พันธุ์ผลเล็ก ผิวบางมีขน เรียก แฟง, พันธุ์ที่ผลมีรสขม ใช้ทำยาได้ เรียก ฟักขม.
 • บักจิโต่น
  แปลว่า : ฟัก ชื่อไม้เถาชนิด Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลใหญ่รูปกลมหรือรี เมื่อแก่ผิวแข็งมีคราบขาว กินได้ เมล็ดใช้ทำยา มีหลายพันธุ์ ต่างกันที่ลักษณะของผล, พันธุ์ผลเล็ก ผิวบางมีขน เรียก แฟง, พันธุ์ที่ผลมีรสขม ใช้ทำยาได้ เรียก ฟักขม.
 • กิโต่น
  แปลว่า : ฟัก ชื่อไม้เถาชนิด Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลใหญ่รูปกลมหรือรี เมื่อแก่ผิวแข็งมีคราบขาว กินได้ เมล็ดใช้ทำยา มีหลายพันธุ์ ต่างกันที่ลักษณะของผล, พันธุ์ผลเล็ก ผิวบางมีขน เรียก แฟง, พันธุ์ที่ผลมีรสขม ใช้ทำยาได้ เรียก ฟักขม.
 • จิโต่น
  แปลว่า : ฟัก ชื่อไม้เถาชนิด Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลใหญ่รูปกลมหรือรี เมื่อแก่ผิวแข็งมีคราบขาว กินได้ เมล็ดใช้ทำยา มีหลายพันธุ์ ต่างกันที่ลักษณะของผล, พันธุ์ผลเล็ก ผิวบางมีขน เรียก แฟง, พันธุ์ที่ผลมีรสขม ใช้ทำยาได้ เรียก ฟักขม.
 • ซิ้นหลอด
  แปลว่า : เนื้อวัวแดดเดียว ที่มีลักษณะเป็นริ้วยาว ๆ คล้ายหลอด
 • หย่ำถี่ๆ
  แปลว่า : คิดให้ละเอียด ถี่ถ้วน เช่น สิเฮ็ดหยัง หย่ำให้ถี่ ๆ แปลว่า จะลงมือทำอะไรต้องคิดไตร่ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วน
 • สมมาพาควร
  แปลว่า : ได้เวลาอันสมควร, ได้เวลาพอสมควร, พอสมควร, สมควรแก่เวลา