หมวด "น" 1 - 10 จาก 260

 • หน้าเค่ง
  แปลว่า : หน้าบึ้ง หน้าตึง เกิดเพราะความโกรธจัด
 • หน้าถั่งดังคม
  แปลว่า : หน้าตาคมขำ, หน้าตาดี
 • หนิ่ง
  แปลว่า : เกี่ยง, เกี่ยงงอน, ทำแง่งอน, ทำโดยไม่เต็มใจ
 • หนานผัก
  แปลว่า : แปลงผัก, แปลงปลูกผัก
 • ใน
  แปลว่า : เม็ด, เมล็ด, เมล็ดพืช, เมล็ดพันธุ์
 • หนอนบ้ง
  แปลว่า : บุ้ง, หนอนผีเสื้อ, ตัวหนอนของแมลง มักจะใช้เรียกหนอนที่มีขนปกคลุม บ้ง, บ้งขน, แมงบ้ง, แมงบ้งขน ก็เรียก
 • แนวใด๋
  แปลว่า : แบบไหน
 • นั่งหม่อหม่อ
  แปลว่า : นั่งริมๆ
 • นำไป
  แปลว่า : ตามไป
 • น้องงัว
  แปลว่า : ส่วนที่เป็นรกของวัว เวลาที่วัวตกลูกหรือคลอดลูก คนอีสานนำมาทำอาหารเมนูหลายหลาย เช่น อ่อม ต้ม ย่าง ลวกจิ้ม ต้มเปื่อย เป็นต้น ถือว่าเป็นเมนูที่หากินได้ยากและมีราคาแพง