หมวด "บ" 1 - 10 จาก 342

 • บักสีดา
  แปลว่า : ฝรั่ง (ผลไม้)
 • บัก
  แปลว่า : คําเรียกชายที่เสมอกันหรือตํ่ากว่า
 • บักหูด
  แปลว่า : มะกรูด (ผลไม้)
 • บักเขียบ
  แปลว่า : น้อยหน่า (ผลไม้)  
 • โบม
  แปลว่า : ภาชนะชนิดหนึ่งทําด้วยไม้นำมาขุดเป็นรูปวงกลมมีขอบ ด้ามสั้น สำหรับสงข้าวเหนียวที่นึ่งสุกใหม่ ๆ หรือคนข้าวเหนียวนึ่ง ให้ลดความร้อนก่อนนำไปใส่ในกล่องข้าว และยังใช้เป็นภาชนะรองถ้วยชามเป็นสำรับ กระบม หรือ กระบม ก็เรียก
 • บักมี่
  แปลว่า : ขนุน
 • บุญแอว
  แปลว่า : งานแต่งงาน, พิธีมงคลสมรส
 • บ่
  แปลว่า : ไม่ ถ้าคำว่า บ่ อยู่ท้ายประโยค ประโยคนั้นจะเป็นประโยคคำถาม
 • บ้ง
  แปลว่า : บุ้ง, หนอนผีเสื้อ, ตัวหนอนของแมลง มักจะใช้เรียกหนอนที่มีขนปกคลุม บ้งขน, แมงบ้ง, แมงบ้งขน, หนอนบ้ง ก็เรียก
 • บ้งขน
  แปลว่า : บุ้ง, หนอนผีเสื้อ, ตัวหนอนของแมลง มักจะใช้เรียกหนอนที่มีขนปกคลุม บ้ง, แมงบ้ง, แมงบ้งขน, หนอนบ้ง ก็เรียก