ดา ภาษาอีสาน

ดา

ดา แปลว่า

ดา แปลว่า สะเทือนเรียก ดากระเดื่อง อย่างว่า ทมทมพื้นโดยดินดากระเดื่อง ฟ้าเง่าเต้าเทวะท้าวด่วนดอม (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to quake, tremble (of earth).

อัพเดตล่าสุด : 2023-04-01 06:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า เคารพกราบไหว้ เรียก ดาขาบ อย่างว่า เป็นแต่เดโชกล้าแข็งใดดาขาบ (กา).

ดา ภาษาอังกฤษ : to pay respect by bowing prostrate.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-08 16:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า หลั่งไหลขึ้น เรียก ดาขึ้น อย่างว่า โยธาลึบหลั่งดอยกาขึ้น พะนังเนืองเยี้ยมยังพะแนงง้าวง่า ช้างแกว่งก้องกะดิงห้าวไฮ่เสียง (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to throng, surge in a group, advance.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-29 13:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า สั่งความเรียก ดาความ อย่างว่า ดาความให้ขุนในนรโชค มันขี่ม้าอานแล้วล่วงภู (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to send (word).

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-23 06:30:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า เอียง ต่ำ ตะวันต่ำลงเรียก ดาคล้อย อย่างว่า ผ่อเห็นฮวานฮวานวันส่องดอยดาคล้อย ภูมีท้าวทังนางเมื่อที่ค้อนฮ่ำไค้กลองฆ้องคาดยาม (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : learning, getting low.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-04 04:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า พลิก คว่ำ อย่างว่า เฟือนคุงสวรรค์ดั่งดินดาคว่ำ (กา).

ดา ภาษาอังกฤษ : to cause to overturn.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-29 17:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า แจก แบ่ง แจกแบ่งช้างให้เป็นรางวัล เรียก ดาช้าง อย่างว่า องค์กาตริย์ให้รางวัลข้าบ่าว จัดเพื่อนพร้อมดาช้างซู่ซุม (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to give out, distribute.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-24 19:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า แตก แยก ถล่ม ดินถล่มเรียก ดาซ้าย อย่างว่า มัวมืดกุ้มกั้งเมฆมึนทึนเทิงธะรังดูดังดินดาซ้าย (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to break, crack, have a landslide.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-21 12:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า ดม อย่างว่า ชุมหนึ่งมหิงสาน้าวนอนดาดมลูก ลูกต่าวเต้นตำข้างแม่มัน (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to sniff (affectionately).

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-20 23:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า ปลุกสร้างเรียก ดาดี อย่างว่า แล้วเล่าทำตามเจ้าดาดีโดยฮีบ นีรมิตรให้ดีแล้วซู่อัน (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to build, construct.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-27 09:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า ประดับตกแต่ง เรียก เดาดา อย่างว่า พระก็ต้านต่อท้าวพระยาใหญ่ชาวเมือง เฮาจักเดาดาแต่งแปลงปุนฟ้าว (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to decorate.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-28 11:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า เดิมพันหรือพนันเรียก ดาตั้ง อย่างว่า ผิว่าข้าหากแพ้ประจญราชภูมีดั่งนั้น พระจักทวายทานประสงค์สิ่งใดดาตั้ง (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to place bet.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-09 19:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า กั้น บัง อย่างว่า เยื้องถอดด้างดาเบี่ยงบังคีง ภายมันถือดาบเถือเถิงเนื้อ (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to block, protect, hide.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-18 13:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า เอาอาหารใส่ปากเรียก ดาป้อน อย่างว่า โภชนาทิพย์พร่ำมวลดาป้อน (เวส).

ดา ภาษาอังกฤษ : to put (food) into mouth.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-21 02:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า ฟัน แทง กำดาบฟันแทงเรียก ดาเผลียง อย่างว่า ท้าวบ่ยั้งกำดาบดาเผลียง (กา).

ดา ภาษาอังกฤษ : to strike or stab (with sword).

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-11 03:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า เสร็จเรียบร้อยเรียก ดาเมี้ยน อย่างว่า ม้าแอบคุ้นคอสอดสะเนียนทอง นายนักการเขาแต่งดีดาเมี้ยน (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : all completed.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-07 06:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า ระวัง รักษา อย่างว่า ท้าวใหญ่น้อยเสเนศดาระวัง (กา).

ดา ภาษาอังกฤษ : to be careful, protect.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-15 18:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า มาก หลาย มากหลายเรียก ดาล้น อย่างว่า คนดาล้นหลายพันแหนแห่ ช้างเสบต้องกระดิงก้องคื่นเค็ง (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : much, many.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-18 06:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า เที่ยวรอบเมือง เรียก ดาล้อม อย่างว่า พอเมื่อหอมขุนได้เฮียงเฮาตั้งแต่งวันใด ให้ฮีบป้องแปดด้านดาล้อมเลียบนคร (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to walk all the way around.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-24 09:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า สะเทือน สะท้าน อย่างว่า ผ่อเห็นพังพลายขึ้นดอยแดนดาสนั่น บ่ฮู้กี่หมื่นฮ้อยระวังเจ้ามืดมัว (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to quake, tremble (of earth).

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-08 05:00:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า คลอดลูกเรียก ดาออก อย่างว่า เหิงนานล้ำกำเดือนดาออก (กา).

ดา ภาษาอังกฤษ : to give birth to.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-08 10:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า สว่าง สุกใส สว่างสุกใส เรียก ดาเฮื่อ อย่างว่า ฮงฮงแก้วโคมแดงดาเฮื่อ พื้นฮาบเพี้ยงผาล้านล่วงสบาย (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to be bright, shining.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-04 15:30:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา แปลว่า จัด เตรียม จัดเตรียมเรียก ดาดี อย่างว่า เมื่อนั้นสะพรั่งพร้อมขานชอบดาดี ปุนนางเชียงซู่เมืองมาน้อม ภูธรท้าวธรงธรรมขานขอบ ผ่อเห็นจันทร์ล่วงล้านยวงพ้นพาดดอย (สังข์).

ดา ภาษาอังกฤษ : to prepare.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-11 00:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดา [ดา] แปลว่า

ด้วย (โคราช)

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ดา [ดา] แปลว่า

ด้วย แสดงกริยาร่วมกันหรือในทำนองเดียวกัน เช่น กินดา แปลว่า กินด้วย

อัพเดตล่าสุด : 2022-04-26 21:46:20 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ดา"

กินดา แปลว่า กินด้วย

ไปดา แปลว่า ไปด้วย

อย่าลืมปิดน้ำดา แปลว่า อย่าลืมปิดน้ำด้วยล่ะ

อัพเดตล่าสุด : 2022-04-26 21:46:20 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น