หมวด "ฝ" 1 - 10 จาก 85

 • ฝั้นกัน
  แปลว่า : กอดจูบกัน
 • ฝิงไฟ
  แปลว่า : ผิงไฟ
 • ฝนมีด
  แปลว่า : ลับคมมีด ลับมีด

 • แปลว่า : เป็นพยัญชนะพวกอักษรสูง ใช้เป็นพยัญชนะต้น เป็นตัวสะกดไม่ได้.
 • ฝด
  แปลว่า : ผด เม้ดเล็กๆ หรือผื่นที่ขึ้นตามผิวหนัง เมื่อถูกอากาศร้อนจัด เรียก ฝด.
 • ฝดเหื่อ
  แปลว่า : เม็ดเล็กๆ ของเหื่อที่ขึ้นตามผิวหนัง ซึ่งเกิดเพราะความร้อนเรียก ฝดเหื่อ.
 • ฝดแดด
  แปลว่า : เม็ดเล็กๆ ที่ขึ้นตามตัวเมื่อเวลาถูกแสงแดดร้อนจัดกระทบร่างกาย เรียก ฝดแดด.
 • ฝน
  แปลว่า : น้ำที่ตกลงมาจากก้อนเมฆซึ่งลอยอยู่ในอากาศ เป็นเม็ดเล็กๆ เรียก ฝน อย่างว่า ฝนชิตกฟ้าแจ้ง ฝนชิแล้งฟ้ามืด ซิ่นชิปืดมันเขิน โคยชิเพลินมันเก่ง หญ้าชิป่งมันเขียว หีชิเคียวมันจื้น (ภาษิต) ฝนตกห้งไหลโฮมแต่นาขุ่ม ใผชิอุ้มมัดกล้าพาน้องแข่งดำ (บ.).
 • ฝน
  แปลว่า : ลับมีด เรียก ฝนมีด ลับขวานเรียก ฝนขวาน อย่างว่า ฝูงข้อยข้าขันก่อนพานคำ ยังค่อยฝนคมใสสี่แสนเส็งไว้ ลอนว่ากียุคก้ำเป็นการพระบาท บ่หลีกได้ตูข้อยค่อยฝืน (ฮุ่ง).
 • ฝ่อ
  แปลว่า : ใจหดหู่.