หมวด "ถ" 1 - 10 จาก 167

 • ถือหา
  แปลว่า : ตั้งครรถ์
 • ถิ้ม
  แปลว่า : ทิ้ง
 • เถิง
  แปลว่า : ถึง
 • ถี่
  แปลว่า : ตระหนี่ , เหนี่ยวแน่น
 • ถะแม้
  แปลว่า : หน่อยสิ , หน่อยเถอะ
 • ถอก
  แปลว่า : เท , ลักษณะของการยื่นออก
 • ถง
  แปลว่า : ถุง
 • ถิ่ม
  แปลว่า : ทิ้ง
 • ถ่อง
  แปลว่า : ส่วนหนึ่งในสองส่วน
 • ถก
  แปลว่า : ก้าว ยก ก้าวขาเรียก ถกขา ถอดเสื้อผ้าผืนเก่าออกนุ่งผืนใหม่เข้า เรียก ถกถ่าย ถอนหญ้า เรียก ถกหญ้า หลกหญ้า ก็ว่า อย่างว่า ค่อมว่าแล้วย้าย่างชมนก ถกขาเดินย่างเพลินลำเรื้อย (กลอน).