หมวด "ถ" 11 - 20 จาก 167

 • ถง
  แปลว่า : ถุง ถุงสำหรับใส่เสื้อผ้าเรียก ถงผ้า ถุงสำหรับใส่เหมี้ยง หมาก ปูน ยา เรียก ถงหมาก กระเป๋าใส่เงิน เรียก ถงเงิน กระเป๋ากางเกงเรียก ถงส้ง ย่ามใหญ่เรียก ถงเป้ง ถุงตะเคียวเรียก ถงกะเทียว.
 • ถนน
  แปลว่า : หนทางที่ใช้เดินไปมา เรียก ถนน ทาง หนทาง ก็ว่า ทางที่ใชฃ้เฉพาะบุคคลเรียก ทางราษฎร์ ทางที่ใช้ร่วมกันเรียก ทางหลวง อย่างว่า ทางหลวงกว้างสังมาเทียวตั้งแต่ขอก หมกปลาแดกตั้งโจ้โก้สังมาจ้ำตั้งแต่ตอง (ผญา).
 • ถนอง
  แปลว่า : ตอบ สนอง เช่น กรรมสนอง เรียก กรรมถนอง อย่างว่า อันนี้กรรมบาท้าวเวียนมาถนองตอบ (กา) โพยเพทฮ้ายวิบากเบียนถนอง กรรมมาขานคอบคีงคุงเนื้อ หลานก็มาเห็นเจ้าทังสองพร้อมพร่ำ พระพี่คึดก่งเกื้อคนิงหน้าอี่ดู แด่ถ้อน (ฮุ่ง).
 • ถนอม
  แปลว่า : ระวัง รักษา สงวน คุ้มครอง อย่างว่า เมื่อนั้นกุมภัณฑ์ต้านโลมนางในอาสน์ โซมโซ่เถ้าถนอมแก้วกล่อมขวัญ (สังข์) เชิญหม่อมมาเสวยเข้าสาลีดอมพี่แพงเอย พี่ก็ตั้งแต่งถ้าถนอมไว้แต่นานแล้วเด (สังข์).
 • ถนัด
  แปลว่า : สันทัด ชำนาญ อย่างว่า คึดเมื่อเจ้าฮักน้องพ้นยิ่งแสนถนัด ก็บ่มีความทุกข์แดดฝนบ่มีฮู้ (สังข์).
 • ถนัด
  แปลว่า : ยิ่ง เกิน เช่น เมื่อโศก ก็โศกเกินไป อย่างว่า ท้าวล่ำน้องดูโศกแสนถนัด (กา) เมื่อสนุกก็สนุกเกินไป อย่างว่า สนุกกินสนุกเหล้นยามกลางเว็นสนุกเที่ยว ยามกลางคืนสนุกแอะแอ่นฟ้อนลำย้อนใส่สาว สนุกซาวสนุกคั้นสนุกคันสนุกเหนี่ยง สนุกบีบหมากเกลี้ยงบายเล่นม่วนมือ (กลอน).
 • ถนำ
  แปลว่า : ชื่อดินชนิดหนึ่ง สีเหลืองอ่อน ใช้ทำยาได้ เรียก ดินถนำ (ข.).
 • ถนิม
  แปลว่า : เครื่องประดับ ถนิมภรณ์ ก็ว่า อย่างว่า เชิญอุ่นเยื้อนยาโศกแสนถนัด พี่ถ้อนมันก็กองเงินคำมอบเวนวางให้ ถนิมภรณ์แก้วกองประเทิงม้าวมิ่ง กับทังพวงดอกไม้พันฮ้วยมอบมวล (สังข์).
 • ถบถบ
  แปลว่า : มีเสียงดังอย่างนั้น เช่น เสียงลั่นธนู ดังถบถบ.
 • ถม
  แปลว่า : กลบดิน เรียก ถมดิน อย่างว่า ใจหนึ่งว่าอยากงมปลาปิ้งกลางทะเลให้เขาซ่าสาเด ใจหนึ่งว่าอยากถมแม่น้ำเป็นพื้นแผ่นเดียว (บ.) ความทุกบีบบังคับเรียก ทับถม อย่างว่า ชื่อว่าความทุกข์ส้มถมมาในโลก พี่บ่ให้ฮุ่งฮู้ความฮ้อนฮอดอวน พี่แล้ว (สังข์).